نماز برای یاد خدا و دوری از غفلت

در نظر بگیرید کاری که زمانی ویژه دارد در صورت تحقق یافتن در آن زمان دارای تاثیر بیشتر و مناسب تر خواهد بود برای مثال: غذا خوردن اگر در شرایط و فرصت مناسب باشد، بسیار گوارا و انرژی بخش خواهد بود.ولی اگر در زمان و شرایط  ویژه خود نباشد، نه طعم دلچسبی دارد و نه مواد آن، به طور کامل جذب می شود و نه نشاط آور است.غذای روح چنین است.اوقات نماز فرصت هایی است که نوعاً مناسب ترین زمان برای خواندن نماز است. از این رو برپا داشتن نماز در آن اوقات ، نشاط آور ، انرژی بخش و دارای تاثیرات ویژه است.

نکته آخر :

وقتی جامعه اسلامی ، مقید به خواندن نماز در اول وقت باشد، در هر منطقه بیشتر مردم هم زمان به نماز خواهند ایستاد. این مسئله آمادگی آنهارا برای جماعت و ایجاد صفوف گسترده و پرجمعیت بیشتر می کند. در حالی که نماز در غیر اول وقت، در بین زمان های مختلف پراکنده شده و از اجتماع و شکوه عبادی و انس و الفت مومنان در مراکز دینی کاسته می شود.

نگارنده: حاج سید اسماعیل حسینی

/ 0 نظر / 33 بازدید