اهداف نهفته ی نماز

 

به تدریج در روح و جان ما اثر گذاشته و انسان را در برابر سایر افراد متواضع می کند. امام علی (ع) می فرماید: < و من تعفیر عتاق الوجود بالتراب تواضعا > خدای سبحان نماز را مقرر داشت تا پیشانی از روی تواضع به خاک مالیده شود

حضرت فاطمه (ع) نیز می فرمایند: جعل الله الصلوة تنزیها لکم من الکبر.

خداوند نماز را مقرر داشت تا دامن انسان را از کبر و منیت پاک کند

د) راز دیگری گه در نماز نهفته است تشکیل جماعت هاست. ویل دورانت می نویسد: بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست که شرکت مسلمانان در نماز جماعت روزانه چه اثر خوبی در وحدت و تشکّل آنها دارد. با کمی دقت میتوان دریافت که در سایه ی همین جماعت ها و جمعه هاست که انسجام و اتحادی در اقشار مختلف ایجاد میشود و در سایه آن برکات و ارزش هایی آنچه زکر شد بیانگر این حقیقت است که به هر حال یکی از اهداف نماز، پاک و منزه ساختن روح انسان از کبر و منیت است.همچنان که نماز بازدارنده انسان از لغزش ها و گناهان است. نماز در ساحت روح انسان، همان نقشی را ایفا میکند که نرمش و ورزش در ساحت جسم انسان ایفا می نماید. اگر کسی ورزش را برای مدت طولانی ترک کند. کمکم بدنش دچار یک نوع سستی و کسالت میشود و چه بسا سلامت خود را از دست بدهد.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید