بر طرف کردن عوامل حواس پرتی

 

برای دستیابی به حضور قلب، باید از عواملی که باعث حواس پرتی میشود پرهیز کرد؛

عواملی مانند بازی کردن با سر و ریش و لباس و اعضای بدن، خاراندن بدن، به اطراف توجه کردن، پوشیدن لباس تنگ و نامناسب،خمیازه کشیدن اختیاری، نگاه کردن به آسمان ، گذاشتن دست به کمر، فشار دادن بند انگشت ها.

البته انجام دادن این امور موجب بطلان نماز نمیشود.

ما در بسیاری زمانها در برابر تلوزیون روشن نماز می خوانیم و همه ی حواس ما به آن است. گاهی در حال خواب الودگی و کسل بودن نماز میخوانیم. در بسیاری موارد، چون با رعایت مقدمات وارد نماز نمیشویم، حواسمان یه مسائل و اتفاقات مختلف زندگی است و اصلا توجه نداریم.

امام باقر(ع) میفرماید: " هنگام نماز با دست و سر و صورت خود بازی مکن؛ زیرا همه این کارها سبب نقص نماز میشود و در حالت کسالت و خواب آلودگی و سنگینی مشغول نماز مشو ؛  زیرا چنین نمازی از منافقان است...

/ 0 نظر / 22 بازدید