پسری به مادرش گفت:

ببین تو هم نماز میخوانی و هم روزه میگیری ولی خدا هیچی بهت نمیده

ولی من که نه نماز میخوانم و نه روزه میگیره ، هر چه از خدا خواستم به من داده است

 

 طفلک پسرک نمیدانست که مادر از خدا فقط یک چیز میخواهد آنهم اینکه هرچه پسرش میخواهد به او بدهد.