امام صادق (ع) اداب الصلوه صفحه 3-4

کسی که نمازهای واجب را در اول وقت ادا می کند و حدود آنها را حفظ کند ،فرشته ای آنرا سپید و پاکیزه به آسمان برد. نماز به نمازگزار گوید : خدا تورا نگاه دارد همان گونه که مرا نگاه داشتی مرا به ملکی بزرگواری سپردی.

----------------------------------------------------------------------------------------------

نماز برای یاد خدا و دوری از غفلت و پاکیزگی و طهارت جسم و روح انسانها قرار داده شده است و برای آن که ذکر و یاد دائمی باشد در اوقات مختلف شبانه روز لازم و واجب گردیده است.

هنگام طلوع، نماز صبح ، وسط روز نماز ظهر و عصر و شب هنگام، نماز مغرب و عشاء خوانده میشود. تا بندگان با این نمازها در اوقات مختلف همانند کسی که در شبانه روز چندین بار جسم خود را در چشمه زلال شست و شو می دهد و دائماً آنرا نظیف و پاکیزه نگه می دارد، روح و روان خود را مبدا اعلی ارتباط دهند و از او نور و نیرو بگیرند.تجربه نشان داده که اگر مسائل تربیتی، تحت انظباط و شرایط معین قرار نگیرد، عده ای آنها را به دست فراموشی می سپارند و اساس آن به کلی متزلزل میگردد.این گونه مسائل حتماً باید در اوقات معین و تحت انظباط دقیق قرار گیرد تا هیچ کس عذر و بهانه ای برای ترک آن نداشته باشد

 باقی متن در ادامه مطلب....


در نظر بگیرید کاری که زمانی ویژه دارد در صورت تحقق یافتن در آن زمان دارای تاثیر بیشتر و مناسب تر خواهد بود برای مثال: غذا خوردن اگر در شرایط و فرصت مناسب باشد، بسیار گوارا و انرژی بخش خواهد بود.ولی اگر در زمان و شرایط  ویژه خود نباشد، نه طعم دلچسبی دارد و نه مواد آن، به طور کامل جذب می شود و نه نشاط آور است.غذای روح چنین است.اوقات نماز فرصت هایی است که نوعاً مناسب ترین زمان برای خواندن نماز است. از این رو برپا داشتن نماز در آن اوقات ، نشاط آور ، انرژی بخش و دارای تاثیرات ویژه است.

نکته آخر :

وقتی جامعه اسلامی ، مقید به خواندن نماز در اول وقت باشد، در هر منطقه بیشتر مردم هم زمان به نماز خواهند ایستاد. این مسئله آمادگی آنهارا برای جماعت و ایجاد صفوف گسترده و پرجمعیت بیشتر می کند. در حالی که نماز در غیر اول وقت، در بین زمان های مختلف پراکنده شده و از اجتماع و شکوه عبادی و انس و الفت مومنان در مراکز دینی کاسته می شود.

نگارنده: حاج سید اسماعیل حسینی