در نماز راز و رمز و تهداف چندی نهفته است

الف) یاد و ذکر خدا: زیرا انسان موجود فراموشکاری است بنابراین هر چند ساعت یکبار، با خواندن نماز خدای سبحان را یاد کرده و متذکر وجود لایتنهای او میشود

ب) وقتی انسان متذکر خدا بود و خدا را مراقب خویش دید، قهرا" از انجام گناه و منکرات شرم و حیا میکند. بنابراین یکی از اهداف نماز جلوگیری از فحشا و منکرات است { ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر }

ج) هدف دیگر نماز عبودیت و خشوع و خضوع در پیشگاه مقام ربودیت است.به طور مؤدب ایستادن، سجده و نشستن دو زانو و... همه نشانه های خضوع است و این حقی است از خدای سبحان که هر انسانی موظف به ادای ان است. توجه داشته باشید که همین خضوع و خشوع،